ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

Titleระบบบริหารจัดการงานวิจัย
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ปิยะวัฒน์ แสงเพชร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :บริหารจัดการ และงานวิจัย, ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
บทคัดย่อ :

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการจัดการงานวิจัยทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บและจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยตั้งแต่ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างคือนักวิจัย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ผลการวิจัยได้จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมในเรื่องความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อประสิทธิภาพของระบบพบว่าอยู่ในระดับดี ผลการวิจัยการประเมินจากผู้ใช้งานโดยภาพรวมในเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
อย่างไรก็ตามการนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้งานในขั้นปฏิบัติงานจริงภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรจะมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เช่น ความสามารถของเครื่องให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในระดับสูง ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลางขึ้นไป และควรให้มีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อศึกษาการทำงานของระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มที่

AttachmentSize
บทความวิชาการ.pdf133.68 KB