กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษากรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน

Titleกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษากรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร ถิรารางค์ก
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :กฎหมายสิ่งแวดล้อม, ณฐภัทร, ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว, องค์กรชุมชน
บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ กรณีศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพื่อต้องการทราบถึงสภาพปัญหาของคนในชุมชนกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาในการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของชุมชนต่อภาคธุรกิจในการบังคับการใช้กฎหมาย
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเอกสารที่เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรประชาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม แนวนโนบายแห่งรัฐต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการขององค์กรธุรกิจ นโนบายต่อปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการปรับปรุงระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย และทำการศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและองค์กรชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 คำพิพากษา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต
ผลการศึกษา พบว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในปัจจุบันการดำเนินการตามกฎหมายยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยปัญหาที่พบมีสองลักษณะ คือ 1) ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของกฎหมายและ 2) ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับการใช้กฎหมาย ซึ่งควรจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิ์จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาของเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย จะประกอบไปด้วยสองส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนแรก เกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานในรูปแบบคณะกรรมการทำการยกร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ตั้งไว้ ส่วนที่สอง เกี่ยวกับการนำหลักการที่สำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ในการยกร่างควรจะต้องนำหลักการพื้นฐานที่กำหนดให้สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ กำหนดให้ความสมดุจของระบบนิเวศน์เป็นระบบที่มนุษย์มีหน้าที่จะต้องสงวนรักษา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ การดำเนินคดีให้มีผลดีก็ควรมีกฎหมายวิธีพิจารณาความสำหรับคดีสิ่งแวดล้อมไว้ โดยเฉพาะเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีอาญาโดยอาจให้ครอบคลุมเนื้อหา หลักทั่วไป อำนาจพนักงาน อัยการ ศาล ผู้เสียหาย รวมถึงสิทธิในการฟ้องคดี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับความรับผิดแห่งคดี เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

AttachmentSize
บทความกฎหมายสิ่งแวดล้อม.pdf142.77 KB