พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

Titleพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ปิยตา สุนทรปิยะพ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การมีส่วนร่วม, มีประสิทธิผล, ระบบการประชาสัมพันธ์, สื่อประชาสัมพันธ์, องค์การบริหารส่วนตำบล
บทคัดย่อ :

การวิจัยปฏิบัติการ (Operations Research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธ์ ปัญหาและความต้องการในการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 31 คน เป็นกลุ่มทดลองและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 31 คน เป็นกลุ่มควบคุม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังกิจกรรมแทรกแซงประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะ การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการนิเทศติดตามประเมินผล
ผลการวิจัย พบว่าปัญหาในการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขาดความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ประชาชนขาดความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการส่งเสริมสนับสนุน และสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการในรูปของธุรกิจมากเกินไป นอกจากนี้ยังพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีความต้องการให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมแทรกแซงได้ทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้และทัศนคติในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสารตรงกับความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับฟังข่าวสารและเกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

AttachmentSize
บทความพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ อบต..pdf146.65 KB