โครงสร้างธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleโครงสร้างธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สินีนาฎ มุสิกะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :ธุรกิจแปรรูปน้ำยางข้น, ธุรกิจแปรรูปยางพารา, ธุรกิจแปรรูปยางแผ่นดิบ, ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา, อุตสาหกรรมยางพารา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพารา (2) เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาการในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย (1) ประชากรที่จะศึกษาเกษตรกรที่ผลิตยาง และผู้รับซื้อน้ำยาง และผู้รับซื้อยางแผ่น (2) ธุรกิจแปรรูปยางพารา (3) อุตสาหกรรมยาง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 วัตถุประสงค์ใช้ ตัวแบบ Diamond Modal (1) ผลกาศึกษาสรุปได้ว่าผลการศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพารา มีการรวมตัวกันของธุรกิจยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้นและธุรกิจการแปรรูปไม้ยางพารา ธุรกิจแปรรูปยางพารายังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาด้านราคาและปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (2)ผลการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมยางพารามีบทบาทมากขึ้นในฐานะผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหลายประการ โดยเฉพาะรัฐบาลและภาคเอกชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโครงสร้างของอุตสาหกรรมยางพารามีลักษณะการแข่งขันสูงซึ่งเป็นแรงกดดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพที่ดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

AttachmentSize
บทความธุรกิจแปรรูปยางพารา.pdf137.51 KB