การตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :พรรณธิชา ศิริโภคพัฒ
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :153
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การตัดสินใจ, บัณฑิตวิทยาลัย, พรรณธิชา, สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม, สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ ของการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมกับปัจจัยที่มี่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test F-test และการทดสอบไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 - 32 ปี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทกระเป๋า สถานที่ในการซื้อ คือ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ซื้อ 1 ครั้ง/เดือน ซื้อยี่ห้อ Gucci สื่อที่มีผลต่อการซื้อคือนิตยสาร ซื้อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และเวลาอยู่ในช่วง 11.00 - 14.00 นาฬิกา การตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ พบว่า โดยรวมมีระดับความสำคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ส่วนผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อาชีพ ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ พบว่า จำนวนครั้งที่ซื้อ มีผลต่อความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
panticha_mba.pdf1.31 MB