ภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว

Titleภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :พิพัฒน์ ลิ่มเถาว์
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :147
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :กระบี่, ทัศนะของนักท่องเที่ยว, บัณฑิตวิทยาลัย, พิพัฒน์, ภาพลักษณ์, สนามบินนานาชาติ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการสนามบินนานาชาติกระบี่ จำนวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ ลูกจ้าง/รับจ้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท อยู่ในทวีปเอเชีย พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ พบว่าเคยใช้บริการสนามบินนานาชาติกระบี่ 2 - 3 ครั้ง เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการนานาชาติ ประเภทการ ใช้บริการ (ในการเดินทางครั้งนี้) ได้แก่ ขาออกในประเทศ เหตุผลที่ใช้บริการเพื่อความรวดเร็ว ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ได้แก่ ครอบครัว การจัดการการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางตัวเอง ภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว โดยรวมมีระดับภาพลักษณ์ ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ 5 ด้าน เรียงตามลำดับ ได้ดังนี้ การเดินทางขาเข้า - ขาออก การขนส่งภาคพื้นดิน จุดตรวจความปลอดภัย/กองงานตรวจคนเข้าเมือง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า การเปรียบเทียบภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ ในทัศนะของนักท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อาชีพ ทวีปที่อาศัย ที่แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ ในทัศนะของนักท่องเที่ยวต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว พบว่า จำนวนครั้งในการใช้บริการ ประสบการณ์ในการใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ผู้ร่วมเดินทาง การจัดการการเดินทางมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
pipat_mba.pdf1.18 MB