การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

Titleการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :รภัสสา ปานชู
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :77
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กรณีศึกษา, กระบี่, การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจโรงแรม, บัณฑิตวิทยาลัย, รภัสสา
บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ และเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ จำนวน 124 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และF-test
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือน (เงินเดือนรวมค่าบริการ) 10,001 - 15,000 บาท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมมาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก ด้านเรียงตามลำดับ ได้ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาและด้านการศึกษา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงานรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
rapatsa_mba.pdf895.02 KB