ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :วิรารัตน์ คงราช
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
หลักสูตร :หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :147
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การทำวิจัยในชั้นเรียน, ครูในสถานศึกษา, นาสาร, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่ส่งผล, วิรารัตน์
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำรวจและกำหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน (Y1) ด้านการศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดทางเลือก (Y2) ด้านการวางแผนการวิจัย (Y3) ด้านการปฏิบัติตามแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล (Y4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Y5) และด้านการสรุปและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (Y6) ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัตินักวิจัย (X1) ด้านแรงจูงใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน (X2) ด้านเจตคติในการทำวิจัยในชั้นเรียน (X3) ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (X4) และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในชั้นเรียน (X5) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ปีการศึกษา 2552 จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น ๆ โดยใช้โปรแกรม SPSS
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน 5 ด้าน และการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูจำนวน 6 ด้าน ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูได้ร้อยละ 59.10 และสร้างสมการพยากรณ์ได้ คือ .533Y1 = .389 X3 + .230 X1, .316Y2 = .239 X1 + .265 X3+ -.152 X5, .443Y3 = .209 X1 + .380 X3+ (-.121) X4, .293 Y4 = .375 X3 + .218 X5, .562 Y5 = .282 X3 + .227 X5 + .127X1 และ .591Y6 = .315 X5 + .142 X1 + .219 X3+ .151 X4

AttachmentSize
virarut_med.pdf1.22 MB