ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจาก บริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจาก บริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :สรวีร์ ลีลากานต์
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :138
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การตัดสินใจ, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่มีผล, ผลิตภัณฑ์ไก่สด, สยามชิคเค้น, สรวีร์, เลือกซื้อ
บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 180 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test F-test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheff?
สรุปผลการวิจัยได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สมรสแล้ว จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกระบี่ นับถือศาสนาพุทธวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปทำอาหารจำหน่าย ต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อคือไก่ตัว (ไก่กลมไก่ล้วง) และจำนวนที่เลือกซื้อไม่เกิน 100 กิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัท สยามชิคเค้นโปรดักท์ จำกัด โดยรวม พบว่า มีระดับความสำคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านราคา ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัทสยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ศาสนาและจำนวนที่เลือกซื้อต่อครั้ง ต่างกัน มีผลทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจากบริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
sorawee_mba.pdf1.18 MB