ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :สุชีน เอ่งฉ้วน
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :150
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :กระบี่, การตัดสินใจ, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่มีผล, สุชีน, เคเบิ้ลทีวี, เลือกใช้บริการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิ้ลทีวีกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวี ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 400 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ทดสอบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ และ ค่าไค-สแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน นับถือศาสนาพุทธ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 10,000 - 15,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 - 2 ปี สาเหตุที่ใช้บริการ เพราะสัญญาณฟรีทีวีไม่ชัดเจน (3 5 7 9 NBT) ความถี่ในการรับชม 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลา ในการรับชม 18.01 - 21.00 นาฬิกา รายการที่ชื่นชอบ เพลง ดนตรี คอนเสิร์ต เป็นสมาชิกประเภทรายเดือน ชำระค่าบริการ ณ ที่ตั้งบริษัท ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ โดยรวมมีระดับการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้านเรียงตามลำดับ ได้ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการ จัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิ้ลทีวีกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ใช้บริการเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกระบี่ พบว่า สาเหตุที่ใช้บริการ รายการที่ชื่นชอบ ประเภทสมาชิก มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลทีวี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
sucheen_mba.pdf1.3 MB