ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่

Titleความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2554
ชื่อผู้วิจัย :หทัยรัตน์ กอบทรัพย์ท
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :113
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :กระบี่, การใช้บริการ, ความคาดหวัง, ตลาดสด, บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้บริโภค, หทัยรัตน์
บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวัง ของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้บริโภค ต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาชื้อสินค้า ในตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่ จำนวน 384 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไค-สแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 - 15,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน และใช้บริการตลาดสดมหาราช 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช จังหวัดกระบี่ พบว่าโดยรวม ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้านเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยอาหาร และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการประชาสัมพันธ์ตลาด รับคำร้องและการร้องเรียนด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราช พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนครั้งที่มาใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสดมหาราชจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
hathairut_mba.pdf1.07 MB