ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อรทัย เกิดเพชร
ที่ปรึกษา :รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข
หลักสูตร :หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า :149
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :การบริหาร, บัณฑิตวิทยาลัย, ปัจจัยที่ส่งผล, สถานศึกษา, อรทัย, เทศบาลเมืองนาสาร, โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสารและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอำนาจ (Y1) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Y2) ด้านหลักการบริหารตนเอง (Y3) และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Y4) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผล จำนวน 4 ข้อ คือ ด้านลักษณะส่วนบุคคล (X1) ด้านกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน (X2) ด้านองค์การ (X3) ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ (X4) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ปีการศึกษา 2552 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีแบบขั้นตอนและวิธีแบบร่วมกัน โดยใช้โปรแกรม SPSS
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล 4 ด้าน และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 ด้าน ตัวแปร 2 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือปัจจัยด้านกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกันและด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ด้านหลักการกระจายอำนาจ และไม่พบปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สร้างสมการพยากรณ์ได้ คือ .110Y1 = .052X1 + .258X2 + -.046X3 + .225X4 , .017Y2 = .104X1 + .038X2 + -.009X3 + .027X4, .076Y3 = .189X1 + .251X2 + -.124X3 + .142X4, .057Y4 = .127X1 + -.131X2 + .073X3 + .135X4

AttachmentSize
hathairut_mba.pdf1.07 MB