การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Titleการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์กฤษณี สงสวัสดิ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, การมีส่วนร่วมของอาจารย์, คณะครุศาสตร์, สถาบันอุดมศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อศึกษาการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ คณบดี และอาจารย์ผู้ปฏิบัติการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 302 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที(t - test) ค่าสถิติเอฟ (F - test) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ ประสบการณ์ปฏิบัติการสอน น้อยกว่า 5 ปี สถาบันที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะที่ปฏิบัติการสอน คณะวิยาการจัดการ ระดับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมกิจการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนการบริหารและจัดการ ด้านการกำกับนโยบายและแผน และด้านการติดตามและประเมินผล ตามลำดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยภายในของอาจารย์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ ด้านแรงจูงใจ และ ด้านเจตคติ ส่วนปัจจัยภายนอกของอาจารย์ คือ ด้านการสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับการได้รับการปฏิบัติปานกลาง
การจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับประสิทธิผลการดำเนินการปานกลาง เรียงตามลำดับดังนี้ คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ
การเปรียบเทียบการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน และสถาบันที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สามารถพยากรณ์การปฏิบัติการจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.60

AttachmentSize
บทความการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.pdf177.98 KB