ความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อารยา สบเหมาะ
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ผศ.สาโรช เนติธรรมกุ
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :193
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :ความรู้และทัศนคติ, บัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ประกันตน, ระบบประกันสังคม, สุราษฎร์ธานี, อารยา, เกาะสมุย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคม เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตน ต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกันตน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประกันสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t - test F - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี รายได้ต่อเดือน 5,000 - 15,000 บาท มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่มีผู้เป็นภาระในครอบครัว ระยะเวลาทำงาน 1 - 5 ปี ทำงานเป็นกิจการประเภทงานบริการ ขนาดของกิจการ 11 - 50 คน ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเดือนละครั้ง มีความรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักการประกันสังคม รองลงมาคือ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบความรู้ของผู้ประกันตน ต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกันตน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านแตกต่างกับความรู้ของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านแตกต่างกับทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

AttachmentSize
araya_mba.pdf1.41 MB