การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :มนูญ แช่มช้อย
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด, ดร.สมคัด รัตนพันธ์
หลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จำนวนหน้า :160
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การพัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การมีส่วนร่วม, ประชาชน, พุนพิน, มนูญ, สุราษฎร์ธานี, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเพื่อการปฏิบัติการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบบันทึกข้อมูล และจัดเวทีประชาคม ตามเทคนิควิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่เป็นสังคมชนบท ประชาชนมีวิถีชีวิตอยู่กับสังคมเกษตรกรรม ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งเพื่อบริโภคและจำหน่าย การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ แม่น้ำพุมดวง มีถนนติดต่อกับตัวอำเภอและจังหวัด การคมนาคม มีความสะดวกและมีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน มีความผูกพันกันแบบเครือญาติ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ หาดทรายบริเวณริมแม่น้ำพุมดวง วัดท่าตลิ่งชันที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญ และแหล่งอนุรักษ์ปลาแม่น้ำ ตามธรรมชาติ ส่วนผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึก และขาดผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่เข้าถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเมื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชนบ้านท่าตลิ่งชันสามารถจัดลำดับกิจกรรม ได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายรายได้ 2) การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3) มี 2 กิจกรรม คือ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกกิจกรรมประชาชนสามารถทำเองได้ และโครงการที่จะดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ชุมชนลงมือทำด้วยตนเอง คือ โครงการจัดทำป้ายแนะนำบอกสถานที่ท่องเที่ยว โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ โครงการจัดศูนย์จำหน่ายสินค้า 2) กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ คือ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด โครงการทัศนศึกษา และ3) กิจกรรมที่ภาคีพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุน คือ โครงการ จัดกิจกรรมตกปลาแม่น้ำ โครงการจัดทำสวนสุขภาพโครงการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและโครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

AttachmentSize
manoon_ma.pdf2.29 MB