แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :เย็นตะวัน แสงวิเศษ
ที่ปรึกษา :รศ.สุณีย์ ล่องประเสร, ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
หลักสูตร :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า :138
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :ภาคนิพนธ์
คำค้น :ข้าราชการครูและบุคลากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สุราษฎร์ธานี, อาชีวศึกษา, เย็นตะวัน, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
AttachmentSize
yentawan_mba.PDF1.27 MB