ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างอนาคตร่วมกันของชุมชน ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างอนาคตร่วมกันของชุมชน ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeThesis
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ยงยุทธ ณ สงขลา
ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร, ดร.สมคัด รัตนพันธ์
หลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา :สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
จำนวนหน้า :130
ปีการศึกษา :2553
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ประเภทงานวิจัย :วิทยานิพนธ์
คำค้น :การป้องกันอาชญากรรม, การสร้างอนาคตร่วมกัน, พระแสง, ยงยุทธ, ยุทธศาสตร์, สุราษฎร์ธานี, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ในชุมชนบ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนายุทธศาสตร์ การป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชนในชุมชนบ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และนำรูปแบบการประชุมที่ใช้เทคนิคการประชุมแบบ F.S.C. หรือการสร้างอนาคตร่วมกันมาใช้ ในการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน บ้านบางใหญ่ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาสูงสุด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ภูมิลำเนาเดิมส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอพระแสง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
ผลการศึกษาดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มี 8 ขั้นตอนหรือ 3 ช่วงคือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต จากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งการป้องกันอาชญากรรมเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชนในระดับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผลการดำเนินการทั้ง 3 ช่วง อดีต พบว่า ปัญหาการป้องกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัว ได้แก่ ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อไม่มีใครได้อยู่เฝ้าบ้านตลอดเวลา สำหรับปัญหาการป้องกันในระดับชุมชน ได้แก่ มีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยในชุมชนจำนวนมากจึงควรหลีกเลี่ยงบุคคลที่อาจเป็นอันตราย เช่น บ้านเช่า คนต่างด้าว จึงควรมีการจัดเวรยามสอดส่องพฤติกรรม ส่วนปัญหาการป้องกันอาชญากรรมในระดับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ ลาดตระเวน สอดส่องดูแลในช่วงเทศกาล การโทรแจ้ง สำหรับช่วงปัจจุบันเป็นการเสนอความคิดการป้องกันอาชญากรรมในมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัวควรให้ความร่วมมือกับตำรวจ และขอความร่วมมือกับผู้นำภายในหมู่บ้านในการสอดส่องดูแลชาวบ้านในชุมชน ส่วนแนวทาง การป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชนได้เสนอให้มีการเพิ่มชุดรักษาความปลอดภัยให้มากกว่าเดิม เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราอย่างสม่ำเสมอและจัดที่พักชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในช่วงอนาคต มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมการป้องกันอาชญากรรม การเข้าค่ายให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในการสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และการกำหนดกฎกติกาและบทลงโทษผู้กระทำผิด

AttachmentSize
yongyut_ma.pdf1.38 MB