การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

Titleการพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์เสาวณีย์ กฤตชญานุกู
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพ, การเรียนรู้, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นักศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพ
บทคัดย่อ :

ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในกระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ กลุ่มเรียน 5023.041+ 5024.042 โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 48 คน ซึ่งได้โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา แบบสอบถาม เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ” และทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rangs Test ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ นักศึกษามีความรู้ การปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการกระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขเป็นเครื่องมือทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมการส่งเสริสุขภาพที่ดี

AttachmentSize
บทความวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้.pdf125.95 KB