พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาการจัดการทั่วไปเพื่อการสร้างงานที่ดี

Titleพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาการจัดการทั่วไปเพื่อการสร้างงานที่ดี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การสร้างงาน, พัฒนาศักยภาพ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาการจัดการทั่วไปเพื่อการสร้างงานที่ดี โดยศึกษาจากนักศึกษาโปรแกรมการจัดการทั่วไป ทั้งในส่วนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายมา และในส่วนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อวิเคราะห์ถึงพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วยความสมัครใจของนักศึกษา จำนวน 112 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูล ใช้สถิติทดสอบ และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 2 ที่ได้สมัครใจเพื่อขอรับการฝึกปฏิบัติงานเก็บชั่วโมง ในการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 112 คน และสร้างความเชื่อมั่นรวมทั้ง
การยอมรับให้กับสถานประกอบการ ด้วยการเก็บชั่วโมงปฏิบัติงาน 120 ชั่วโมง ในการนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะครั้งนี้ ทักษะของการฝึกปฏิบัติงานประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์สำนักงาน การสื่อสารภายในองค์กร การสร้างทักษะพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสถานประกอบการ ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และมารยาทที่ดีในการปฏิบัติงานพื้นฐาน ผลของการทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาส่วนใหญ่มีการนำความรู้ความสามารถมาปรับปฏิบัติงานในสำนักงานได้ระดับปานกลาง ผลการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งก็หมายความว่าในภาพรวม นักศึกษาโปรแกรมการจัดการทั่วไป ยังเป็นที่ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อยู่
ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 3.261) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสูงสุด ใน 3 ลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมและมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.746) รองลงมา คือ การใช้โปรแกรม Word , Excell ในคอมพิวเตอร์ อยู่
2
ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.623) และลำดับสูงสุดท้าย คือ การมีทักษะในงานพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.512) ตามลำดับ

AttachmentSize
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา.pdf283.59 KB