การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การสร้างเว็บบล็อก

Titleการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การสร้างเว็บบล็อก
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ชุติมา ดำรงศักดิ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้พัฒนานักศึกษาตามแนวทางจตุลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บบล็อกได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เว็บบล็อกของนักศึกษา 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการความรู้ผ่านเว็บบล็อก learners.in.th และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บบล็อกของนักศึกษา 3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างเว็บบล็อกนำเสนอเรื่องราวที่สนใจต่อกลุ่มชุมชนเครือข่ายบล็อกได้ จำนวน 40 บล็อก ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อการจัดการความรู้ผ่านเว็บบล็อก learners.in.th อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 3.89) ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้งานเว็บบล็อกของนักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.11)

AttachmentSize
บทความการสร้างเว็บบล็อก.pdf123.17 KB