ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์, หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ, ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นศึกษาภูมิหลังของผู้ประกอบการ ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกประเภทตามการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 12 ประเภท รวมจำนวน 382 ราย ผลการศึกษาพบว่าประชากรที่สุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31– 40 ปี สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี เชื้อชาติไทย บิดาและมารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นสมาชิกสมาคมหรือชมรม เป็นเจ้าของและผู้บริหาร บริหารงานแบบเจ้าของ คนเดียว ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 5-10 ปี มีประสบการณ์เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อน ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ผู้ประกอบการมีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การจัดการความผิดพลาดล้มเหลว ความซื่อสัตย์สุจริต การแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้อื่น มุ่งมั่นอดทน แสวงหาโอกาส ใฝ่ความสำเร็จ กล้าเสี่ยง มีแรงจูงใจและพลัง มั่นใจในตัวเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ ตามลำดับ ความสำเร็จของผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการ พบว่าโดยรวมและรายด้านมีระดับความสำเร็จดีกว่าคู่แข่งขัน โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการตลาดหรือลูกค้า ด้านกระบวนการภายในองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านอนาคต ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายมีความ สัมพันธ์กับความสำเร็จโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ส่วนคุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้อื่นและด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จโดยรวมได้ร้อยละ 29 ที่ระดับนัยสำคัญ ที่ 0.01

AttachmentSize
บทคัดย่อปัจจัยแห่งควมสำเร็จของผู้ประกอบการ.pdf205.78 KB