การเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ ตามปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส

Titleการเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ ตามปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ดร.อินทุวรรณา เชยชื่นสกุ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์, หัวใจศาสนาของตน ๆ หัวใจศาสนาพุทธ พุทธทาส ภิกขุ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้เรื่องการเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ อันหมายถึงพุทธศาสนา ตามปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร ศึกษา สังเกต มีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง เน้นการทำความเข้าใจแบบองค์รวม
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. การเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ (พุทธศาสนา) ตามปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส คือ การเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกในใจอย่างแท้จริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งเป็นเพียงการปรุงแต่งของธาตุทั้งหก ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ วิญญาณ ซึ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ตายตัว น่าเกลียด ตั้งอยู่ตามธรรมดา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดา เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น ว่างจากตัวตน เป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีอะไร น่าเอา น่าเป็น
๒. สาเหตุที่ตนต้องเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ เนื่องมาจากสังคมปัจจุบันไร้ศีลธรรม ติดกับในอำนาจวัตถุ มีความยากจน คอร์รัปชั่น อาชญากรรมเพิ่ม และมีความเสื่อมทรามทางเพศ
๓. เป้าหมายของการเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน ๆ เป็นไปเพื่อชีวิตที่สงบเย็น เป็นสุข ปลอดจากทุกข์ทั้งปวง
๔. พุทธศาสนิกจะเข้าถึงหัวใจศาสนาของตนได้โดยเข้าใจภาษาธรรม รู้ว่าเกิดมาทำไม ออกจากอำนาจวัตถุ มองสิ่งทั้งปวงในด้านใน ฝึกมีสติสัมปชัญญะด้วยอานาปานสติภาวนา ดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์แปด จัดตั้งกระทรวงศีลธรรมและศาสนา
๕. กลุ่มตัวอย่างเข้าไม่ถึงหัวใจศาสนาของตนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของท่านอาจารย์พุทธทาส เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเหตุที่ตนนับถือพุทธศาสนา และไม่ทราบว่าจะเป็นพุทธศาสนิกที่แท้จริงได้ด้วยวิธีใด
๖. ณ ธรรมาศรมนานาชาติ ไชยา ผู้สนใจทดลองเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาด้วยการเข้าค่ายครอบครัวสุข สงบ เย็น ค่ายเยาวชนรักษ์ดี ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเรียบง่าย ศึกษาพุทธทาสธรรม และใช้วัตถุเท่าที่จำเป็น

AttachmentSize
บทความการเข้าถึงหัวใจศาสนา.pdf244.76 KB