การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนานักศึกษา

Titleการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนานักศึกษา
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธนายุ ภู่วิทยาธร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ, หลักไตรสิกขา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาปัญญาของนักศึกษา(2) เพื่อใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาจิตของนักศึกษาให้เกิดสมาธิ (3) เพื่อใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาความประพฤติของนักศึกษา โดยวิธีการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สามารถสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำ ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.8 เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการสวดพระคาถาชินบัญชร อยู่ระหว่าง 0 -3 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทำเป็นประจำ คือสวดมนต์(พระคาถาชินบัญชร) คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศีล 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าอยู่ในระดับสำคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.375 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศีล 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของศีล 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนผลที่ได้รับจากการสวดพระคาถาชินบัญชรในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการเรียน/การทำงาน พบว่า ทำให้เพิ่มสมาธิในการเรียน ความจำดีขึ้น และมีผลสอบดีขึ้น ผลดีในด้านสุขภาพ/อารมณ์ ทำให้รู้สึกนอนหลับสบาย หลับลึกโดยไม่ฝัน มีพลังมากขึ้น คิดก่อนที่จะพูด เข้าใจความรู้สึกคนอื่น มีการใช้สติสัมปชัญญะในการทำงานมากขึ้น ส่วนผลในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน อุปสรรคในการทำงานน้อยลง อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ลดลง นอนหลับลึกขึ้น หน้าตาสดใสขึ้น
การดำเนินชีวิตราบรื่นมากกว่าก่อนการสวดพระคาถาชินบัญชร

AttachmentSize
บทความการประยุกต์ใช้หลักไตรสิขา.pdf126.28 KB