การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม) ชุดวิถีชีวิตในชนบท

Titleการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม) ชุดวิถีชีวิตในชนบท
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพรา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิถี ชนบท วิถีชนบท ศิลปกรรม
บทคัดย่อ :

งานวิจัย ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม) ชุดวิถีชีวิตในชนบท เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดแนวความคิด หาข้อมูล บันทึกข้อมูล ด้วยภาพถ่าย แล้วทดลองเขียนภาพอย่างคร่าวๆ ด้วยภาพลายเส้น แล้วนำภาพลายเส้น มาคัดเลือกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ตามแนวความคิดที่กำหนดไว้
จากผลการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั้ง10 ชิ้นงาน ใช้สัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ปรากฏอยู่ในผลงานจิตรกรรม คือ สิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยวัสดุที่พบได้โดยทั่วไปในชนบท ที่สร้างด้วยไม้ ไม้ไผ่ ใบตาล และสิ่งของเครื่องใช้ ที่ตั้งวางแขวนอยู่ตามบริเวณรอบสถานที่นั้น เช่น กระบอกตาล ถังพลาสติก กระสอบปุ๋ย เพื่อทำให้น่าสนใจและแสดงออกถึงความเกี่ยวพันกับคนในชนบท ซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นของงานวิจัย

AttachmentSize
บทความการสร้างผลงานด้านศิลปกรรม.pdf1.07 MB