การสร้างทีมงานเพื่อรณรงค์การมีวินัยจราจรของนักศึกษา

Titleการสร้างทีมงานเพื่อรณรงค์การมีวินัยจราจรของนักศึกษา
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ธีรารัตน์ ฐานุโรจนนั
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การสร้างทีมงาน ทีมงาน การรณรงค์, คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาทางด้านการวางแผนในการปฏิบัติงานในการรณรงค์การมีวินัยจราจร และทักษะด้านการปฏิบัติงานจริงร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม (2) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาทางด้านการตรวจสอบหาปัญหา และอุปสรรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเรียน 4910.121 จำนวน 25 คน โดยผู้วิจัยได้จัดรูปแบบของการทำงานเป็นทีมโดยการจัดโครงการรณรงค์การมีวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยแบ่งกิจกรรมในโครงการเป็น 3 กิจกรรม คือ (1) โครงการอบรมราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย “ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก และขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” (2) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อรณรงค์วินัยจราจร (3) โครงการทำใบขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชุด คือ (1) แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษา(2) แบบประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจริง และ การตรวจสอบหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในการทำงานเป็นทีม โดยเครื่องมือที่ (1) และ (2) ใช้ในการสอบถามกลุ่มนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการทำโครงการ สำหรับเครื่องมือที่ (3) ใช้สอบถามหลังจากได้ทำโครงการแล้วเสร็จ จากนั้นผู้วิจัย นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาจัดระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำผลที่ได้มาสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
จากการวิจัย ในด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานจริง กลุ่มนักศึกษาเมื่อได้รับการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม โดยผู้วิจัยมีการให้คำแนะนำปรึกษา การสั่งการ และการให้อิสระในการทำงาน ในการทำงานร่วมกัน ผลที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับก่อนทำการวิจัย ทำให้เห็นถึงการพัฒนาทั้งสองด้านอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากการทำกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาทั้ง 3 กิจกรรม และมีผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งสองด้านคือ ในด้านการวางแผน และ ในด้านการปฏิบัติงานจริง สำหรับในส่วนของ การตรวจสอบหาปัญหาอุปสรรคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มนักศึกษาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้น ก็เช่นเดียวกัน เมื่อนำผลการวิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นของกลุ่มนักศึกษาในการตรวจสอบหาปัญหาและการหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยมีผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ สำหรับผลการประเมินตนเองของกลุ่มนักศึกษาในด้านการทำงานเป็นทีม โดยมีการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

AttachmentSize
บทความการสร้่างทีมงาน.pdf150.98 KB