หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานองค์การนักศึกษา

Titleหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานองค์การนักศึกษา
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นฤมล ดำอ่อน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศักยภาพขององค์การนักศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล, หลักธรรมาภิบาล, องค์การนักศึกษา
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ศึกษาศักยภาพการดำเนินงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2. ศึกษาการพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในการดำเนินงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี คือ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การจัดเวทีระดมความคิด กระบวนการวิเคราะห์ SWOT และ Focus group เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามวัดความพึงพอในการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การนักศึกษา สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์แบบสามเส้าและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาศักยภาพการดำเนินงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จากการวิจัย พบว่า ศักยภาพขององค์การนักศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นรายด้านขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ระดับมาก ด้านหลักความคุ้มค่า ( =3.54) ด้านหลักความรับผิดชอบ ( =3.51) ระดับปานกลางด้านหลักคุณธรรม ( =3.45) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( =3.36) ด้านหลักนิติธรรม ( =3.33) และด้านหลักความโปร่งใส ( =3.28)
สรุป การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมเป็นรายด้านอยู่ระดับปานกลาง ( =3.47)
2. การพัฒนาองค์การนักศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ควรมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ตามลำดับความจำเป็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า
ในการพัฒนาองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญขององค์การนักศึกษาควรปรับปรุงการปฏิบัติงาน และยึดหลักการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญ คือ
1. การมีส่วนร่วมและความสามัคคี
2. การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
3. การกระจายอำนาจอย่างเสมอภาค
4. การประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ
5. การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณภาพ

หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม (participation) การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม (teamwork) และการให้ความสำคัญของมหาวิทยาลัยในการผลักดันด้านต่างๆ แล้วยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win situation) ในการเรียนรู้ร่วมกัน

AttachmentSize
บทความ (ธรรมาภิบาล).pdf176.66 KB