การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกม เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

Titleการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกม เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :กิจกรรมการเล่นเกม, คณะครุศาสตร์, ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย, เด็กปฐมวัย
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-6 ปี ซึ่งกำลังศึกษา ชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 27 คน การทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กิจกรรมเกม 16 เกม และแผนการจัดกิจกรรม การเล่นเกม 16 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละรายการมีค่าเท่ากับ 1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแล้ว เด็กปฐมวัยมีคะแนนความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

AttachmentSize
บทความการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์.pdf162.92 KB