ศึกษาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Titleศึกษาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วัชรี พืชผล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การบริหารทรัพยากรมนุษย์, คณะวิทยาการจัดการ, คุณภาพในการบริการ, คุณลักษณะบุคลากร, ธุรกิจสปา, ผู้ใช้บริการสปา
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการให้บริการของบุคลกรในธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจบริการสปา ในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุคลากรในธุรกิจบริการสปาที่นักท่องเที่ยวพึงประสงค์ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจบริการ สปาในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 5 ด้าน คือ คุณสมบัติด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการธุรกิจบริการ สปาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และการเลือกใช้บริการสปา และ ตอนที่ 3 ข้อมูลความคาดหวังและการรับรู้จากการใช้บริการจากบุคลากรในธุรกิจบริการสปา และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ใช้สถิติอ้างอิง t-test กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการสปา ในอำเภอเกาะสมัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 ตัวอย่างใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและนำเนื้อหาที่ได้มาพรรณาจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้ต่อเดือน 40,000 – 50,000 บาท พฤติกรรมการท่องเที่ยว เคยมาอำเภอเกาะสมุยมากกว่า 4 ครั้ง สถานที่พักอาศัยคือโรงแรม สำหรับพฤติกรรมการการเลือกใช้บริการสปา รู้จักบริการสปาจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาเหตุที่มาใช้บริการคือ ต้องการผ่อนคลายความเครียด และความถี่ในการใช้บริการสปาคือ เดือนละครั้ง
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสปาต่อคุณภาพในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจบริการสปา เมื่อนำการรับรู้และความคาดหวังมาหาความแตกต่างทั้ง 5 ด้าน คือ คุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ หน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ พบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการสปาที่ได้จากการสอบถามจากผู้บริหารธุรกิจบริการสปา จำนวน 30 แห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการสปาให้มีคุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวพึงประสงค์ พบว่าในธุรกิจบริการสปาจะประกอบด้วยบุคลากร 3 กลุ่ม คือ ผู้จัดการสปา พนักงานต้อนรับ และ พนักงานนวด ต้องมีความรู้และความสามารถในการนวดโดยผ่านการอบรม นอกจากต้องมีความรู้ในเรื่องของการนวดแล้วต้องมีความรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์และความสวยความงาม มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 37 ปี เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้ง ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ มารยาท ทักษะเพิ่มเติมในการนวดและการใช้อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานจะมีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นหลัก และมีการประเมินจากหัวหน้าหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน ในส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการ ประกอบด้วย เงินเดือนประจำ 5,000 – 8,500 บาท มีค่าบริการและ ค่าคอมมิชชั่น และยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น หอพัก อาหาร รถรับส่ง ชุดยูนิฟอร์มพร้อมบริการซักรีด ฯลฯ สำหรับปัญหาที่พบในบุคลากรธุรกิจบริการสปา คือ ขาดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ การควบคุมอารมณ์ของพนักงาน จำนวนพนักงานไม่เพียงพอ และการซื้อตัวพนักงาน

AttachmentSize
บทความศึกษาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจ.pdf154.61 KB