ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นันทิพา บุษปวรรธนะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การเปิดรับข่าวสาร, คณะวิทยาการจัดการ, ความคาดหวัง, ธุรกิจบริการสปา, นักท่องเที่ยว, รูปแบบการประชาสัมพันธ์, แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ :

การวิจัยเรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1ได้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์ SPSS For Windows สถิติที่ใช้คืออัตราค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 ได้แก่สถานประกอบการธุรกิจบริการสปา จำนวน 30 ตัวอย่าง ใช้การสัมภาษณ์และการประชุมสัมมนาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและกลุ่มที่ 3 ได้แก่นักวิชาการจำนวน 3 ท่าน ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท สมรส และเลือกท่องเที่ยวกับครอบครัว โดยมาเยี่ยมเยือนเกาะสมุยมากกว่า 4 ครั้ง พักอาศัยที่โรงแรม มีระยะเวลาในการพักอาศัยประมาณ 2 – 3 วัน เหตุผลในการเยือนเกาะสมุยเพราะต้องการท่องเที่ยว การบริการเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สปา เหตุผลในการเลือกใช้บริการสปาคือเลือกใช้บริการสปาคือต้องการพักผ่อนคลายเครียด นักท่องเที่ยวรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการสปาจากสื่ออินเตอร์เน็ต มีความเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสปามีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา สื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสปาคือสื่อบุคคล สื่อที่มีความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการ สปาคือสื่ออินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสูงกว่าการรับรู้จากสภาพจริงในปัจจุบัน โดยมีความคาดหวังในเรื่องรูปแบบการประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปา อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านกระบวนการมีการสำรวจข้อมูลก่อนวางแผน โดยแผนไม่มีระบบชัดเจนและเป็นแผนระยะสั้น การสื่อสารเป็นแบบเป็นทางการ และไม่ได้ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการวิจัย สถานประกอบการใช้อินเตอร์เน็ตและแผ่นพับโบร์ชัวร์ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมกับโรงแรม โดยปัจจัยในการเลือกใช้สื่อคือ การส่งผลต่อการรู้จักธุรกิจบริการ เน้นการนำเสนอด้วยภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ นอกจากนี้ยังมีสือหนังสือเล่ม นิตยสาร ป้ายโฆษณา สื่อมวลชน โปสการ์ด สื่อบุคคล และการจัดเหตุการณ์พิเศษ
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปาในอำเภอเกาะสมุย ต้องพัฒนา 4 ด้านคือ ด้านนโยบายการประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อและเทคนิคที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดย (1)กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง นโยบายในด้านการแก้ไขและป้องกันการเข้าใจผิด และนโยบายในด้านการสร้างให้บุคลากรสำนึกว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงาน (2)พัฒนาด้านกระบวนการดำเนินงานและกำหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน (3)จัดทำเว็บไซต์หรือสื่อของสปาแยกจากโรงแรม ควรพัฒนาสื่อบุคคลและการจัดเหตุการณ์พิเศษ (4) ควรพัฒนานักประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการและพัฒนาบุคลากรทั่วไป ทักษะที่จำเป็นคือการสื่อสารและภาษาอังกฤษ

AttachmentSize
บทความการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสปา.pdf171.07 KB