การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titleการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :ผศ. ดร. สุรพล เนาวรัตน์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การเฝ้าระวัง ตัวแบบคณิตศาสตร์ โรคไข้เลือดออก, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความชุกชุมของยุงลายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมของครัวเรือนที่ส่งผลให้มีการระบาดของไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 3) พัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิกครัวเรือนจำนวน 304 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ จากแต่ละตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ผลการวิจัยเชิงทดลองความชุกชุมของยุงลายในพื้นที่ศึกษาในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่าบริเวณห้องสมุดเก่ามีความชุกชุมของยุงมากที่สุด รองลงมาอาคารวิทยาการจัดการ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาเดือนที่พบไข่ยุงลายมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ตามลำดับ ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลก ผลการสอบถามครัวเรือนผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นชาย สมาชิกในครัวเรือนมีน้อยที่เคยเป็นไข้เลือดออก เมื่อป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภายในบ้านมีโอ่งน้ำดื่มและอ่างเก็บน้ำในห้องน้ำ และนอกบ้านมีถังรองน้ำฝน และภาชนะใส่น้ำไว้สำหรับสัตว์เลี้ยง กิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกำจัดยุง มีการกำจัดขยะทุกสัปดาห์ มีการปิดภาชนะที่เก็บน้ำ ส่วนใหญ่นอนกางมุ้ง การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลและโทรทัศน์ การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์โดยดัดแปลงตัวแบบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของ Estevaและ Vagus เพื่อหาคำตอบเชิงวิเคราะห์และคำตอบเชิงตัวเลข พบว่าเมื่อ ระบบจะเข้าสู่จุดสมดุลที่ไม่มีโรค แต่เมื่อ ระบบจะเข้าสู่จุดสมดุลที่มีโรค

AttachmentSize
บทความโรคไข้เลือดออก.pdf296.35 KB