การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการตรวจหาแอนโทไซยานินใน

Titleการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการตรวจหาแอนโทไซยานินใน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์เกษร เมืองทิพย์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :Anthocyanin, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มังเคร่ Thin Layer Chromatography
บทคัดย่อ :

การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ทันเหตุการณ์ทางวิชาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในการตรวจหาแอนโทไซยานิน 2) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเลือกชนิดของพืชที่นำมาสกัดแอนโทไซยานินได้ และ 3) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการตรวจหาแอนโทไซยานินโดยเทคนิค thin layer chromatography (TLC) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือ 1)วัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาเกี่ยวกับแอนโทไซยานิน และThin Layer Chromatography และ 2) การเตรียมการสกัดและการทดสอบแอนโทไซยานินโดยเทคนิค thin layer chromatography (TLC) ใช้เฟสเคลื่อนที่ คือ กรดไฮโดรคลอริค : กรดฟอร์มิค : น้ำ ในสัดส่วน 7:51:42 ผลการทดลอง ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนเรียนรู้และได้รับการฝึกปฏิบัติและหลังเรียนรู้และได้รับรับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแอนโทไซยานิน thin layer chromatography และการนำความรู้เกี่ยวกับแอนโทไซยานิน และ thin layer chromatography ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต พบว่าทุกประเด็นหลังนักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับการฝึกปฏิบัติ นักศึกษามีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ส่วนผลการตรวจหาแอนโทไซยานินจากสารสกัดมังเครโดยเทคนิค thin layer chromatography พบว่าสารสกัดผลมังเครมีค่า Rf 0.62 ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน และมีค่าการดูดกลืนแสง vis max ที่ 528 nm ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานิน จึงสรุปได้ว่าในผลมังเครมีแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ

AttachmentSize
บทความมังเคร่.pdf200.46 KB