การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Titleการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2553
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์บรรจง เจริญสุข
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การพัฒนา (Developing) ตัวบ่งชี้ (Indicators) การบริหารกิจการที่ดี (Good Governance), คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สำหรับการบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวนรวม 267 คน ใช้วิธีการสุมอย่างง่าย
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีองค์ประกอบ สำคัญ 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นอิสระในการบริหารกิจการ เสรีภาพทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ในการบริหารกิจการ และความโปร่งใสในการบริหารกิจการ โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักสูงสุด คือ ความโปร่งใสในการบริหารกิจการ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการ ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ในการบริหารกิจการ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ และ ความเป็นอิสระในการบริหารกิจการตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่า โมเดลโครงสร้าง ตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคลอง กัน ผลการวิจัยทำให้ไดตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 83 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านความเป็นอิสระในการบริหารกิจการ 19 ตัวบ่งชี้ ด้านเสรีภาพทางวิชาการ 17 ตัวบ่งชี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 15 ตัวบ่งชี้ ด้านความรับผิดชอบตรวจสอบ ได้ในการบริหารกิจการ 17 ตัวบ่งชี้ และด้านความโปร่งใสในการบริหารกิจการ 15 ตัวบ่งชี้

AttachmentSize
บทความการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารกิจการที่ดี.pdf188.72 KB